Regulamin


I. Zagadnienia ogólne


 1. Regulamin niniejszy reguluje prawa i obowiązki uczestników imprezy Gdakon 2016, odbywającej się w dniach 9 – 13 marca 2016r.

 2. Każdy uczestnik konwentu Gdakon 2016 (określanego w dalszej części dla uproszczenia Gdakon) organizowanego przez Pawła Butylińskiego (zwanym dalej organizatorem) zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu.  

 3. Rejestrując się na stronie uczestnik potwierdza zaznajomienie się z regulaminem, jego akceptacje oraz zobowiązuje się przestrzegać go podczas trwania konwentu.  

 4. Ze względu na to, że Gdakon organizowany jest na terenie hotelu "Amber" oraz hostelu "Via Steso", uczestnicy zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu ośrodka.  

 5. Regulamin zarówno Gdakonu jak i ośrodka będzie dostępny zarówno w trakcie trwania imprezy, gdzie będzie wywieszony przy wejściu na teren hotelu, jak i w formie elektronicznej. 

 6. Osoby niestosujące się regulaminu, zarówno konwentu jak i ośrodka mogą zostać usunięte z terenu imprezy bez zwrotu kosztów akredytacji i ewentualnych innych kosztów.

 7. Do organizatora należy ostateczna interpretacja przepisów regulaminu.  

 8. W sprawach niewymienionych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

II. Rejestracja


 1. Uczestnicy zobowiązani są do podania swoich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz aktualnego adres e-mail. Dane są niezbędne do poprawnej organizacji imprezy i pozostaną jedynie do wglądu organizatora – nie będą one używane w celach innych (np. marketingowych) niż przy sporządzania dokumentacji imprezy i odpowiednich formalności organizacyjnych oraz ewentualnych celów statystycznych.

 2. Dane wymienione w punkcie 1. muszą zostać podane poprzez stronę internetową.  

 3. Akredytacja uiszczana przez uczestnika jest darowizną bezzwrotną, lecz może być odstąpiona na rzecz innego uczestnika.  

 4. Gdakon jest imprezą zamkniętą i Organizator ma prawo do odmowy uczestnictwa danej osoby bez podania przyczyny.  

 5. Wszelkie należności finansowe muszą zostać uregulowane na 14 dni przed rozpoczęciem Gdakonu, chyba że postanowiono inaczej.  

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do tygodniowego okresu przygotowania wszelkich dokumentów wymaganych przez Ambasadę Polską w celu otrzymania wizy uprawniającej do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

III. Akredytacja i jej rodzaje


 1. Przez Akredytację rozumie się rodzaj uczestnictwa opłaconego przez Uczestnika.  

 2. Rozróżnia się następujące rodzaje Akredytacji:  

 • uprawniająca do wejścia na teren osoby pełnoletniej, ale bez prawa do noclegu w hotelu,  

 • uprawniająca do wejścia na teren imprezy oraz gwarantująca nocleg w hotelu 

 1. W pozostałych sprawach prawa i obowiązki uczestników są równe, bez rozróżnienia na rodzaj Akredytacji.  

 

IV. Identyfikatory/badge


 1. Na terenie Gdakonu mogą przebywać jedynie osoby posiadające identyfikator wydany przez organizatorów oraz obsługa hotelu.  

 2. Identyfikatory mają na celu sprawne i szybkie rozpoznawanie uczestników oraz niedopuszczenie osób trzecich do udziału w konwencie. Służą one zarówno celom organizacyjnym, jak i zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa. Dlatego też należy nosić je w miejscu widocznym.  

 3. Na identyfikatorze znajduje się informacja dotycząca rodzaju akredytacji wykupionej przez uczestnika imprezy.  

 4. Osobom nie będące w stanie okazać identyfikatora zostaną natychmiast usunięte przez służby porządkowe.  

 5. Awatar na identyfikatorze nie może przedstawiać treści obscenicznych, powszechnie uważanych za obraźliwe bądź wulgarnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do spełniania owych wymogów przez swój awatar, proszę się śmiało skontaktować z organizatorami w celu omówienia tej kwestii.  

 

V. Sprawy porządkowe


 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.  

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione oraz za uszkodzenia pojazdów pozostawionych na parkingu znajdującym się przy ośrodku. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.  

 3. Zabronione jest wnoszenie na teren Gdakonu:  

 • przedmiotu niebezpiecznego w rozumieniu Kodeksu Karnego  

 • broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji  

 • broni pneumatycznej (ASG, paintball)  

 • amunicji do wyżej wymienionych  

 • broni białej (z wyjątkiem noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej)  

 1. Przedmioty wymienione w punkcie poprzednim wolno wnosić po uzyskaniu zgody głównego organizatora konwentu, jeśli przedmioty te są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu.  

 2. Uczestnicy Gdakonu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie oraz na terenie przynależącym do ośrodka w trakcie trwania konwentu.  

 3. Na terenie imprezy spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.  

 4. Na terenie ośrodka palenie tytoniu dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych.  

 5. Na terenie Gdakonu obowiązuje całkowity zakaz zażywania, posiadania oraz rozprowadzania wszelkich środków odurzających i psychotropowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.  

 6. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu imprezy przez Organizatora bądź personel hotelu.  

 7. Każdy uczestnik Gdakonu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się zgodnie z zasadami savoir vivre.

 8. Osoby biorące udział w konwencie zobowiązane są do współpracy i podporządkowania się decyzjom Organizatora oraz personelu hotelowego.  

 9. Przed opuszczeniem konwentu prosimy, by każdy uczestnik nocujący na terenie ośrodka w obecności organizatora zdać pokój. Prosimy również by w miarę możliwości pokój był zdawany w stanie czystym i schludnym.  

 10. Karą za nieprzestrzeganie regulaminu jest:  

 • Ustne ostrzeżenie,  

 • Usunięcie z terenu imprezy bez zwrotu kosztów.   

 1. W przypadkach podejrzenia złamania prawa, Organizator powiadomi odpowiednie służby  

 

VI. Służba porządkowa


 1. Organizator na czas trwania konwentu powołuje Służbę Porządkową.  

 2. Organizator ustala jej skład, zadania, przydziela środki techniczne.  

 3. Służbą Porządkową dowodzi Organizator lub osoba przez niego wyznaczona.  

 4. Głównym zadaniem Służby Porządkowej jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konwentu w czasie jego trwania wszędzie tam, gdzie znajdują się jego uczestnicy. Organizator ani Służba Porządkowa nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób, które samowolnie opuściły teren konwentu/grupę zwartą.  

 

VII. Udział w zajęciach programowych/media


 1. Nagrodami w konkursach są losy biorące udział w loterii.  

 2. Przedstawiciele podmiotów mających status “Organizator” lub “Współpraca”, biorący czynny udział w organizacji nie są upoważnieni do brania udziału w konkursach i turniejach przeprowadzanych przez te podmioty podczas trwania konwentu.  

 3. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia alternatywnego środka transportu na miejsce odbywania się punktów programowych w wypadku, gdy uczestnik spóźni się na wyznaczoną godzinę odjazdu autokaru.

 4. Uczestnicy konwentu mają zakaz wypowiadania się w mediach na temat imprezy bez wcześniejszej zgody Organizatora.  

 5. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na terenie Gdakonu nie została uzgodniona z Organizatorem Gdakonu, zostaną usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami.